top of page

Үйлчилгээ

Аудитын зөвлөх үйлчилгээ 

Аудит

Санхүүгийн тайлан баталгаажуулах үйлчилгээ

Татварын зөвлөх үйлчилгээ

Татварын зөвлөгөө

Шилжүүлгийн үнэ

Татварын маргаан

Татварын нийцэл/Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг

Цалин

Гадаадын татварын үйлчилгээ

Засаглалын зөвлөх үйлчилгээ

Үйл ажиллагааны аудит

Явцын аудит 

Засаглалын үнэлгээ

Аудитын Зөвлөх Үйлчилгээ

Чанар ба шударга байдал

 

Олон жилийн турш бид үйлчлүүлэгчдэдээ Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартуудыг (СТОУС) дагаж мөрдөх, дотоод хяналтын тогтолцоог сайжруулахад тусалсан бөгөөд ингэснээр зах зээлд их хэмжээний гадаадын санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтыг бий болгоход хүргэсэн.

Business Meeting

Татварын Зөвлөх Үйлчилгээ

“Onch & Company” – ийн хувьд харилцагчдаа амжилтад хүрэхийг харах нь хамгийн том баяр бахдал байдаг. Манай харилцагчдын бизнесийн амжилтаар бидний ажлын амжилт тодорхойлогддог. 2004 онд анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн харилцагч нартаа дээд зэргийн чанартай татварын зөвлөх үйлчилгээг хүргэсээр байна.

Image by Ibrahim Boran

Татварын Зөвлөх Үйлчилгээ

“Onch & Company” – ийн хувьд харилцагчдаа амжилтад хүрэхийг харах нь хамгийн том баяр бахдал байдаг. Манай харилцагчдын бизнесийн амжилтаар бидний ажлын амжилт тодорхойлогддог. 2004 онд анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн харилцагч нартаа дээд зэргийн чанартай татварын зөвлөх үйлчилгээг хүргэсээр байна.

Image by Ibrahim Boran

Менежментийн Зөвлөх Үйлчилгээ

Бизнесийн орчин улам бүр таамаглахын аргагүй, тодорхойгүй болж буй өнөө цаг үед байгууллагууд үйл ажиллагаагаа  илүү оновчтой төлөвлөж, удирдах зайлшгүй шаардлагатай тулгарч байна. Бид харилцагчдынхаа бизнес процессуудыг оновчлох, тэдний ажиллаж буй арга барилыг дахин шинээр бий болгож чадахуйц цогц шийдлийг санал болгодог.

Засаглалын зөвлөх Үйлчилгээ

Засаглалийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд дотоод хяналтын үнэлгээ, дотоод аудитыг олон улсын стандартын дагуу цогцоор хийж гүйцэтгэдэг.

Screenshot 2022-05-26 103153.png
bottom of page